Rozdział 8: Funkcje liczbowe

ROUND()

Funkcja służy do zaokrąglenia liczb, jako pierwszy parametr przyjmuje nazwę kolumny, jako drugi (opcjonalny) zaś liczbę cyfr po przecinku.

TRUNCATE()

Funkcja powoduje obcięcie określonej liczby cyfr po przecinku, Jako pierwszy parametr przyjmuje nazwę kolumny, a jako drugi liczbę cyfr które chcemy odciąć.

ABS()

Funkcja zwraca liczbę całkowitą, jako parametr przyjmuje nazwę kolumny.

FLOOR()

Funkcja zaokrągla liczbę do najbliższej wartości całkowitej w dół.

CEILING()

Funkcja zaokrągla liczbę do najbliższej wartości całkowitej w górę.

POWER(), POW()

Funkcja podnosi podaną wartość do potęgi. Jako pierwszy parametr przyjmuje nazwę kolumny, jako drugi parametr, przyjmuje wartość potęgi.

SQRT()

Funkcja zwraca pierwiastek kwadratowy.

MOD()

Zwraca wartość reszty z dzielenia. Jako pierwszy parametr przyjmuje nazwę kolumny. Jako drugi parametr przyjmuje liczbę przez którą zostanie wykonane dzielenie.

Funkcje trygonometryczne — SIN(), COS(), TAN() i COT()

Powyższe funkcje odpowiadają funkcją:
SIN() – sinus
COS() – cosinus
TAN() – tangens
COT() – cotangens

RAND()

Zwraca pseudolosową liczbę z przedziału od 0 do 1

SIGN()

Funkcja zwraca 1 jeśli parametrem jest liczba jest większa lub równa 1. Zwraca 0 w przypadku gdy parametrem jest liczba równa 0, oraz zwraca -1 w przypadku gdy parametr jest równy -1 lub mniej.

FORMAT()

Zwraca pierwszy parametr w formacie określonym jako drugi. Jako pierwszy parametr przekazujemy zatem nazwę kolumny, a jako drugi liczbę miejsc po przecinku.