Rozdział 8: Funkcje grupujące

Funkcje grupujące charakteryzują się tym, że operują na grupach/zbiorach a nie pojedynczych rekordach w celu zwrócenia wyniku. Po tak wymuszonym wstępie przejdę do listy funkcji:

COUNT()

Funkcja zlicza ilość rekordów. Jako parametr podajemy nazwę kolumny.
Jeśli nie chcemy aby automatycznie pomijana była wartość „null” jako parametr należy podać „*„.

SUM()

Funkcja zwraca wynik będący sumą wartości. Jako parametr podajemy tylko wartości liczbowe.

AVG()

Funkcja zwraca wynik będący średnią wartości. Jako parametr podajemy tylko wartości liczbowe.

MIN()

Funkcja zwraca najmniejszą wartość z zbioru.

MAX()
Funkcja zwraca najwyższą wartość z zbioru.

GROUP_CONCAT()

Funkcja zwraca wartość tekstową będącą zbiorem wszystkich zgromadzonych wartości z podanej jako argument kolumny.